SKLÁDANÉ KRYTINY
konstrukce a krytiny šikmých střech

1. KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH
ilustrační obrázekTytam jsou doby, kdy střešní plášť tvořila krytina položená nad volným podstřeším na latě a spojená či podmazaná maltou. Tyto jednoduché střechy dnes ustupují střechám dvou- i tříplášťovým, kdy na krokve je položena folie coby pojistná izolace, dále svrchu na krokvích rovnoběžně s nimi jsou přitlučeny tzv. kontralatě a poté teprve vlastní laťování pro zavěšení či prkenný záklop pro položení krytiny. Takovéto uspořádání dvouplášťové odvětrané střechy dnes vyžadují všichni výrobci krytin.

2. POJISTNÉ DIFUZNÍ FOLIE
Pojistná izolace - folie musí být u okapu a u hřebene napojena na vnější prostředí.
Má více funkcí:
  - umožňuje cirkulaci vzduchu v prostoru mezi krytinou a folií, krytina tak po deštích lépe vysychá, má delší životnost a střešní konstrukce jsou navíc poněkud chráněny před výkyvy teplot,
  - chrání podstřešní konstrukce před skapáváním kondenzátu ze spodní strany krytiny a před průnikem prachu,
  - zároveň však musí umožňovat prostup zabudované vlhkosti z podstřešních konstrukcí do vnějšího prostředí.
Hodnoty sledované u podstřešních folií jsou např. plošná gramáž, hořlavost / nehořlavost, výška sloupce vody zadržovaného folií, a podle našeho názoru nejdůležitější prostup vodních par.

2.1 Mikroventilační folie
ilustrační obrázekJsou zhotoveny zpravidla z polyetylenu. Difuzi vodních par umožňují mikroskopické otvory ve folii, jimiž projde molekula vodní páry do vnějšího prostředí, nikoli však voda pod folii. Hodnota prostupnosti pro vodní páry, čili schopnost odvětrat podstřeší, činí okolo 30 g / m2 / 24 hodin. Nejčastěji se používá Dragofol, Jutafol, Svitapfol, a jiné. Pro vytvoření vztlaku vodních par a tím pro správnou funkci folie je nutné pod PE folií zachovat mezeru minimálně 2 cm i v místě největšího prověšení.

2.2 Plnědifuzní folie
Jsou to zpravidla pevné a pružné folie, vzniklé slisováním několi vrstev tenkých polyetylenových vláken. Hodnota prostupnosti pro vodní páry činí více než 1200 g / m2 / 24 hodin. Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd = 0,02 m, neboli folie klade prostupující páře jen takový odpor, jako 2 cm vzduchové vrstvy. Tyto vynikající hodnoty dovolují pokládat plnědifuzní folie přímo na tepelnou izolaci, případně bednění. Nejčastěji se používá Tyvek, Dörken, a jiné.

3. TEPELNÁ IZOLACE PODSTŘEŠÍ
Je ponejvíce tvořena různými druhy minerální vlny vkládané mezi krove. Důležité je, aby tepelná izolace byla chráněna před pronikáním vlhkosti z interiéru. Toho se dosáhne použitím parotěsné zábrany na vnitřní straně izolace, mezi izolací a sádrokartonem či palubkami. Parotěs musí mít dokonale utěsněny veškeré rohy, spoje, okna, prostupy.
Zřídka tvoří tepelnou izolaci polystyrenové či polyuretanové dílce kladené svrchu na latě, přímo do drážek na svrchní straně takových dílců se klade krytina ( systémy Thermodach, Conti, aj. ).

4. ZÁVAŽNOST VOLBY A PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZEJMÉNA PODSTŘEŠÍ
Pokládce pojistných folií, tepelných izolací a parotěsu věnujte maximální pozornost! Nedodržení správné techologie může mít za následek navlhání tepelné izolace, sníženou schopnost termoizolace, vznik plísní a hnilob, narušení nosných konstrukcí.
Podle našich zkušeností se vyplatí jako pojistnou izolaci zvolit nejlepší dostupný materiál, což je u nás jednoznačně Tyvek - i když jeho cena je násobkem ceny PE folií.

5. SKLÁDANÉ KRYTINY

5.1 Pálené krytiny
Keramická pálená střešní krytina patří k nejstarším, osvědčeným přírodním stavebním materiálům. Je vyráběna z přírodních a ekologických surovin, její podstatu tvoří jíly, hlíny, voda, minerální barvítka. Vše, co z přírody pochází, vše, co se do ní může vrátit.
Pálené krytiny se nejčastěji používají maloformátové, se spotřebou 14 - 17 ks / m2. Provedení může být buď s jedním zámkem na boku tašky, přesah řad tašek je v určitém rozmezí volitelný, vhodné na rekonstrukce; anebo s dvěma zámky na boku i v hlavě tašky pro pevně danou rozteč laťování. Nověji se začínají používat velkoformátové tašky se spotřebou 10 - 12 ks / m2. Hmotnost pálených krytin je asi 45 kg / m2.
Bobrovka se klade ve dvou vrstvách. Spotřeba je 36 - 38 ks / m2, hmotnost krytiny asi 70 kg / m2. Jeden výrobce u nás nabízí i bobrovku kameninovou.
Pálené krytiny se dnes kladou tzv. na sucho s použitím plastových doplňků pro zhotovení detailů
- hřebene, nároží, apod. Z pokládky je zcela vyloučen mokrý proces ( maltování ), nejsme proto při pokládce závislí na teplotě.
Specifická krytina prejza se používá při rekonstrukcích památkových objektů. Způsob její pokládky je naprosto odlišný od jiných krytin. ilustrační obrázek

PRAKTA PRAHA pracuje se všemi běžně dostupnými pálenými krytinami. Preferujeme krytiny TONDACH se zárukou 33 let na materiál, které i samostatně prodáváme včetně levné dopravy autem s hydraulickou rukou.

5.2 Betonové krytiny
ilustrační obrázekVýroba betonových střešních krytin zaznamenala u nás rozšíření po roce 1900, kdy se vyráběla v krajích s dostatkem vhodného písku. Podstatou betonové krytiny je křemičitý písek, portlandský cement a barevné pigmenty na bázi oxidů železa. Povrch krytiny se často opatřuje dvojitým nástřikem akrylátové barvy.
Betonové krytiny se nejčastěji používají jednozámkové velkoformátové se spotřebou 10 - 12 ks / m2. Hmotnost betonových krytin je asi 45 kg / m2 ( nejsou těžší než pálená krytina ).

PRAKTA PRAHA pracuje se všemi běžně dostupnými betonovými krytinami. Preferujeme krytiny BETONPRES a KM BETA, které i samostatně prodáváme včetně levné dopravy autem s hydraulickou rukou. Obojí jsou velmi podobné Bramacu, vyrábí se v ČR se zárukou 30 let na materiál.

5.3 Vláknocementové krytiny
ilustrační obrázekVláknocementové krytiny, na rozdíl od dříve známého eternitu, dnes již neobsahují karcinogenní azbest. Formátem krytin mohou být různé šablony, čtverce, obdélníky, či velkoplošné vlnité desky. Krytina je to poměrně lehká ( asi 15 - 20 kg / m2 ), trvanlivá, nevyžaduje zvláštní údržbu.
Šablony jsou opatřeny lesklým nástřikem v několika barvách, lze zvolit i plastickou imitaci břidlice. Taková krytina je vhodná i na esteticky velmi náročné obytné či reprezentaticní budovy. Klade se na záklop či husté laťování.

PRAKTA PRAHA pracuje s běžně dostupným materiálem BETTERNIT od Cembritu, který i samostatně prodáváme včetně levné dopravy autem s hydraulickou rukou. Záruka je 10 let na krytinu.

5.4 Ostatní skládané krytiny
Břidlice. Prejza. Dřevěný šindel, včetně imitace z plastu.

6. PLECHOVÉ KRYTINY
Nejjednodušší použití má krytina falcovaná, z tabulí či pásů plechu, kladená na bednění. Na trhu je dále množství plechových krytin, buď klasický hliníkový Alukryt, anebo různé ocelové systémy, pozinkované a pokryté barevným plastem, profilované do tvaru střešních tašek. Tyto krytiny se často vyrábějí v pásech šíře cca 1 m s délkou až do 6 m, takže lze pokrýt bez přerušení plochu od okapu ke hřebeni. Klade se na řídké laťování asi 40 cm.

7. POVLAKOVÉ KRYTINY
Nejčastěji používanou povlakovou krytinou na sklonitých střechách je střešní šindel. Na trhu je mnoho druhů, značek a tvarů, liší se kvalitou asfaltové hmoty a zejména kvalitou zalisování posypu a jeho soudržností s asfaltovou hmotou.
Šindel se přibíjí na plné bednění. Použije se buď dřevený záklop tloušťky minimálně 22 mm anebo dřevoštěpkové OSB desky tloušťky minimálně 18 mm. I pod tímto záklopem musí být větraná mezera napojená na okolní prostředí.

7. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECH
Zajišťují opracování detailů, prostupů, střešních oken; zajišťují odvod dešťové vody. Používají se plechy ocelové pozinkované, měděné, titanzinkové, hliníkové.

Chcete-li pokrývat nebo opravovat střechu, vyžádejte si naší konkrétní nabídku.

Jsme připraveni ke spolupráci.


Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html