POVLAKOVÉ IZOLACE
hydroizolace plochých střech a střešních zahrad

1. HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY PLOCHÝCH STŘECH
Izolaci proti vodě na ploché střeše mohou dnes tvořit různé materiály: těžké asfaltové pasy spojované rozehřátím plamenem - natavením, střešní folie z měkčeného PVC nebo na bázi bitumenu, polyuretanová pěna či různé stěrky a nátěry, často prokládané výztužnou tkaninou. PRAKTA PRAHA nenabízí PUR pěnu, ani zázračné nátěry. Pracujeme s asfaltovými pasy a střešní folií.

1.1 Asfaltové pasy
Na trhu je několik druhů pasů pro různé užití. Výrobně nejjednodušší jsou pasy z oxidovaného asfaltu - nosnou část tvoří skelná tkanina ( dříve i hadrová plsť ), na níž je z obou stran nanesen oxidovaný asfalt s plnivy a pojivy. Plastomerbitumenové pasy APP modifikované ( ataktický polypropylen ) mají příměsy tzv. modifikátorů, zejména kaučuku a dalších. Elastomerbitumenové pasy SBS modifikované ( styren - butadien - styren ) mají nosnou vložku ze skelné tkaniny nebo vysoce kvalitní vložku z polyesterového rouna.
Moderní modifikované pasy mohou mít na horním povrchu ochranný posyp z drcené břidlice proti UV záření, které způsobuje stárnutí materiálů. Dříve používané oxidované pasy ( Sklobit, IPA ) bylo nutno na střechách natírat proti UV záření ochranným nátěrem. IPA má navíc organickou nosnou vložku, při narušení celistvosti pasu začíná hnít a pás velmi rychle zcela degraduje. Pasy s hliníkovou vložkou coby vrchní vrstva krytiny jsou zcela nepřípustné.
Vlastnosti, které rozhodují o užití pasu na střeše, jsou následující: ohyb na trnu: materiál se ohýbá na normou předepsaný poloměr a sleduje se, za jak nízké teploty dochází k tvoření prasklin; bod tání: teplota, při které začne asfaltová hmota stékat z nosné vložky; průtažnost: schopnost délkových změn pasu bez poškození.


oxidované pasy APP modifikované SBS modifikované
ohyb za studena 4oC -15oC -25oC
bod tání 70oC 130oC 100oC

Teploty na povrchu ploché střechy dosahují až 80oC. Teplotním poměrům v České republice nejvíce vyhovují SBS pasy. Na svoji plochou střechu žádejte výhradně modifikované SBS pasy.
PRAKTA PRAHA používá výrobky Vedag, SRN, nebo Icopal - Siplast, SRN, případně výrobky ze skupiny Dektrade, ČR.

1.2 Střešní folie
Střešní folie tvoří jednovrstvou hydroizolaci plochých střech. Jsou vyrobeny buď z měkčeného polyvinylchloridu ( mPVC ), modifikovaného polyethylenu ( PEC ) anebo z olefínpolymerbitumenu ( OCB ). Škála u nás dostupných značek: Sarnafil, Trocal, Vedaplan, Alkorplan, Fatrafol, aj.
PRAKTA PRAHA používá Vedaplan MF - výrobce Vedag, SRN, OCB folie síly 2 mm. Snáší se s bitumenem, lze jí tudíž sanovat i střešní skladby obsahující dehet. Svařuje se horkým vzduchem. Je odolná proti UV záření.

2. HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ZELENÉ STŘECHY
Hydroizolační materiály pro střešní zahrady musí být kromě výše uvedených vlastností také odolné proti prorůstání kořínků rostlin. Toho se dociluje buď potažením nosné vložky mědí, případně vložením měděné folie, anebo rozptýlením aditiv odpuzujících kořínky rostlin. V každém případě by měla krytina mít tzv. atest FLL - Forschungsgesellschaft - Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau, kterým je garantována odolnost hydroizolace proti prorůstání kořenů.

Modifikované SBS asfaltové pasy s atestem FLL:
  Vedaflor WS - uvnitř měděný pás 0,1 mm, pro intezívní zeleň
  Vedaflor WS - I - poměděná nosná vložka, pro extenzívní a intenzívní zeleň
  Vedaflor WS - X - bioaditiva, pro extenzívní a intenzívní zeleň
  Icopal Grűnplast - bioaditiva, pro extenzívní a intenzívní zeleň.

Střešní folie s atestem FLL:
  Vedaplan MF - bioaditiva, pro extenzívní a intenzívní zeleň.
Všechny zde uvedené modifikované asfaltové pasy lze dodat v provedení s ochranným břidličným posypem. To znamená, že hydroizolace je sama o sobě odolná proti UV záření a zakrytí vegetačním souvrstvím lze provést i po několika letech po pokládce krytiny. Folie Vedaplan MF je odolná proti UV záření.

3. TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY
Při hodnocení střechy z hlediska tepelného odporu, příp. bilance zkondenzované vodní páry a vypařené vlhkosti, lze vliv pěstebního souvrství zanedbat.
Jako tepelný izolant lze použít desky a pásy z minerální vlny o různé tvrdosti, expandovaný polystyren či extrudovaný polystyren, ve zvlášních případech pěnové sklo. Tepelná izolace - a vůbec celé střešní souvrství - musí být zajištěno proti účinkům sání větru. Toho lze docílit buď mechanickým kotvením k podkladu, lepením lepidly a tmely nebo přitížením dlažbou či pěstebním souvrstvím. Minerální vlna a expandovaný polystyren se ukládají pod hydroizolaci, nenasákavý extrudovaný polystyren nad hydroizolaci - tzv. obrácená střecha.. Pod tepelnou izolací musí být parotěsná zábrana, například asfaltový pás s hliníkovou vložkou ( vyjma obrácené střechy ). Expandovaný polystyren musí být stabilizovaný, aby se v novém souvrství nesrážel a musí mít zaručenou měrnou hmotnost minimálně 20 kg / m2.

4. POKLÁDKA HYDROIZOLACE
Na jednotlivých střechách se krytina ukládá na různé podklady - trapézový plech, betonový potěr či dřevěný záklop. Postup je pochopitelně pokaždé jiný, obecně lze však definovat některé nutné předpoklady: spád střechy pro střešní zahradu 2 - 3 %, vytažení hydroizolace na svislé proniky střechou alespoň do výše 15 cm a minimálně nad pěstební substrát, vpustě a odtoky alespoň průměr 10 cm, spád žlabů 0,5 - 1 %.
Četnost a tvar prostupů a detailů mají zásadní vliv na spotřebu materiálu a náročnost zpracování, a tím i na celkovu cenu díla. Proto nelze bez znalosti konkrétní situace stanovit cenu ani odhadem.

5. NÁVRH SKLADBY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ
Jako realizační firma jsme schopni doporučit správné složení jednotlivých materiálů ve střeše, ale například výpočty pro zjištění minimální tloušťky tepelné izolace by měl provádět projektant. Tyto výpočty můžeme zajistit u výrobců krytin. Zástupci Vedagu mohou být též přítomni u předání hotové střechy zákazníkovi.

V případě oprav stávající krytiny je nezbytné provést před stanovením technologie průzkumné sondy do střešního souvrství pro zjištění jeho stavu.

6. NEŽ ZADÁTE PLOCHOU STŘECHU / STŘEŠNÍ ZAHRADU
Trvejte na kvalitní folii či SBS modifikovaných pasech, případně na materiálu s FLL atestem. Žádejte nákresy řešení detailů. Správnost navržené technologie ověřte u výrobce krytiny. Žádejte přesnou specifikaci materiálů v rozpočtu.

Chcete-li pokrývat nebo opravovat střechu, vyžádejte si naší konkrétní nabídku.
Jsme připraveni ke spolupráci.

Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html