SONDY DO PLOCHÝCH STŘECH.
Obrázky se po kliknutí otevírají do nového okna.

Pokud se připravuje oprava ploché střechy, je nutné vědět, co se nachází pod stávající krytinou.

Především musíme zjistit, zda se jedná o jednoplášťovou či dvouplášťovou střechu. Zda je tam tepelná izolace, v jaké vrstvě a v jakém je stavu. Z čeho jsou spádové vrstvy. Zda je či není skladba střešního pláště nasáklá vodou. Zda je možné nové vrstvy kotvit, či lepit.

Bez řádně provedené průzkumné sondy se do opravy ploché střechy pustí jenom dobrodruh.

Jak se dělá sonda:

Jednoduše. Sekerou se vyseká ďoura cca 20 x 20 cm do stávající krytiny.
Na jednoplášťové střeše se vyseká podkladní betonový potěr a vyberou se spádové vrstvy až na nosnou konstrukci.
Na dvouplášťové střeše se vyřízne dřevěné bednění od podpory k podpoře. Zkontroluje se, zda prkenný záklop není odspodu napadený plísní, a také zda a kolik je na spodním plášti tepelné izolace.
Odebrané materiály se vrátí zpět do sondy a provede se kvalitní záplata tak, aby do střechy nezatékalo.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Sondy do jednoplášťových střech.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Sondy do dvouplášťových střech.

PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech. PRAKTA PRAHA - sondy do plochých střech.
Sonda do dvouplášťové střechy s horním pláštěm z křemelinových tvárnic.

Kolik stojí sonda?

Pro fyzické osoby, bytová družstva či společenství vlastníků mohu v rámci zhotovení nabídky a rozpočtu provést sondu dejme tomu zdarma. V tom případě nalezenou skladbu střechy v sondě nesděluji a zjištěné skutečnosti použiji pro zpracování vlastní nabídky; hovořit o sondě budeme později při porovnávání mojí nabídky s nabídkami ostatními.

Jiná je situace, pokud chcete ověřit skladbu střechy coby podklad pro potenciální zhotovitele prací. Provedení jedné či dvou sond v Praze se zhotovením jednoduché zprávy stojí 3000,- Kč + DPH. Po uhrazení ceny se zpráva o provedených sondách stává Vaším majetkem a můžete ji použít jako podklad pro Vaši poptávku prací různým zhotovitelům.

Tahové zkoušky:

Střechy PRAKTA PRAHA. Má-li se na střeše použít kotvená krytina, musí se ověřit pevnost a únosnost podkladu. To se zjistí tahovými zkouškami kotev, které na střeše provede technik výrobce kotev. Výsledkem zkoušek je kotevní plán, který stanoví přesný druh a počet použitých kotev a jejich rozmístění v ploše střechy.

Střechy PRAKTA PRAHA. Tahové zkoušky necháme provést poté, kdy si nás vyberete ke zhotovení střechy. Do rozpočtu použijeme tabulkové počty kotev, jsou dostatečné.

Na obrázku vpravo je havárie střechy v Thomayerově nemocnici v Praze 4 po vichřici Kyril v lednu 2007. Šikmá střecha s malým spádem, plechová krytina na prkenném bednění. Podélnou polovinu střechy vítr převrátil o 180 stupňů jako stránky v knize. Část zůstala ležet na budově, zbytek se rozletěl po areálu nemocnice (pacienti užijí si trochu švandy).
 

STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM STŘECH.

Pokud Vás čeká složitější rekonstrukce větší střechy, potřebujete navrhnout správnou technologii a hledáte jasné zadání prací pro případné uchazeče, nabízím provedení stavebně - technického průzkumu střechy.

Takový průzkum zahrnuje:

  • stanovení konstrukčního provedení stávajícího střešního pláště;
  • zjištění skutečné skladby střechy v ploše pomocí sond;
  • kontrolu provedení detailů s případnými sondami do atiky;
  • zhodnocení stavu klempířských prvků a přiléhajících zděných konstrukcí;
  • stanovení optimálního postupu rekonstrukce s případným zateplením;
  • přesné určení nové skladby střešního pláště a návrh použitých materiálů;
  • stanovení optimálního postupu rekonstrukce s případným zateplením;
  • případně náčrty řešení detailů v napojení krytiny na svislé části.
  • Nezahrnuje: výčet výměr, to je na zodpovědnosti jednotlivých uchazečů o zakázku.

PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA PRAKTA PRAHA

Ukázka zprávy o provedeném průzkumu, obsahuje všechny výše uvedené náležitosti;
bytový dům v Praze 5, smluvní cena za průzkum se zprávou 6000,- Kč + DPH.
Když nezobrazí Opera horní menu: www.prakta.cz/mapa-stranek.html